Píseň Šalomounova, 7.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jak jsou krásné nohy tvé v střevících, dcero knížecí! Okolek bedr tvých jako zápony, dílo ruku výborného řemeslníka.
2. Pupek tvůj koflík okrouhlý, ne bez nápoje; břicho tvé jako stoh pšenice obrostlý kvítím.
3. Oba tvé prsy jako dvé telátek bliženců srních.
4. Hrdlo tvé jako věže z kostí slonových, oči tvé rybníci v Ezebon podlé brány Batrabbim, nos tvůj věže Libánská patřící k Damašku.
5. Hlava tvá na tobě jako Karmel, a vlasy hlavy tvé jako šarlat; [i] král přivázán by byl na pavlačích.
6. Jak jsi [ty] krásná, a jak utěšená, ó milosti přerozkošná!
7. Ta postava tvá podobna jest palmě, a prsy tvé hroznům.
8. Řekl jsem: Vstoupím na palmu, dosáhnu vrchů jejích. Nechažť tedy jsou prsy tvé jako hroznové vinného kmene, a vůně chřípí tvých jako jablek vonných.
9. Ústa tvá jako víno výborné, milá pro upřímnost, působící, aby i těch, jenž spí, rtové mluvili.
10.[jsem] milého svého, a ke mně [jest] žádost jeho.
11. Poď, milý můj, vyjděme na pole, přenocujme ve vsech.
12. Ráno přivstaneme, na vinice pohledíme, kvete-li vinný kmen, již-li se ukázal začátek hroznů, kvetou-li jablka zrnatá, [a] tuť dám tobě milosti své.
13. Pěkná jablečka vydala vůni, a na dveřech našich všecky rozkoše nové i staré, milý můj, zachovala jsem tobě.