Kazatel, 11.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej.
2. Dej částku sedmi aneb i osmi, nebo nevíš, co zlého bude na zemi.
3. Když se naplňují oblakové, déšť na zem vydávají; a když padá dřevo na poledne aneb na půlnoci, na kteréž místo padá to dřevo, tu zůstává.
4. Kdo šetří větru, nebude síti; a kdo hledí na husté oblaky, nebude žíti.
5. Jakož ty nevíš, která jest cesta větru, [a] jak [rostou] kosti v životě těhotné, tak neznáš díla Božího, kterýž činí všecko.
6. Hned z jitra rozsívej símě své, a u večer nedávej odpočinutí ruce své; nebo ty nevíš, co jest lepšího, to-li či ono, čili obé jednostejně dobré jest.
7. Příjemnéť jest zajisté světlo, a milá věc očima viděti slunce;
8. A však, by mnoho let živ jsa člověk, ve všech těch veselil by se, tedy rozpomenul-li by se na dny temnosti, jak jich mnoho bude, cožkoli přeběhlo, [počte za] marnost.
9. Radujž se [tedy,] mládenče, v mladosti své, a nechť tě obveseluje srdce tvé ve dnech mladosti tvé, a choď po cestách srdce svého, a podlé žádosti očí svých, než věz, že tě s tím se vším přivede Bůh na soud.
10. Anobrž odejmi hněv od srdce svého, a odvrať zlost od těla svého; nebo dětinství a mladost [jest] marnost.