Kazatel, 6.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jest bídná věc, kterouž jsem viděl pod sluncem, a lidem obyčejná:
2. Kterému člověku dal Bůh bohatství a zboží i slávu, tak že nemá nedostatku duše jeho v ničemž, čehokoli žádá, a však nedopouští mu Bůh užívati těch věcí, ale jiný leckdos sžíře to, a toť jest marnost a bídná věc.
3. Zplodil-li by kdo sto [synů,] a byl by živ mnoho let, jakkoli rozmnoženi jsou dnové let jeho, nebyl-li život jeho nasycen dobrými věcmi, a neměl by ani pohřbu, pravím, že šťastnější jest nedochůdče nežli on.
4. Nebo [ono] v zmaření přicházeje, do temností odchází, a jméno jeho temnostmi přikryto bývá.
5. Nýbrž ani slunce nevídá, aniž [čeho] poznává, a tak odpočinutí má lepší nežli onen.
6. A byť pak byl živ dva tisíce let, a pohodlí by neužil, zdaliž k jednomu místu všickni neodcházejí?
7. Všecka práce člověka [jest] pro ústa jeho, a však duše jeho nemůže se nasytiti.
8. Nebo co má více moudrý nežli blázen? A co chudý, kterýž se umí chovati mezi lidmi?
9. Lépe jest viděti nežli žádati, [ale] i to jest marnost a trápení ducha.
10. Čímžkoli jest, dávno jest tím nazván, a známé bylo, že člověk býti měl, a že se nebude moci souditi s silnějším, nežli jest sám.
11. [A] poněvadž předsevzetí mnohá rozmnožují marnost, co na tom má člověk?
12. Nebo kdo ví, co by bylo dobrého člověku v tomto životě, v počtu dnů marného života jeho, kteříž pomíjejí jako stín? Aneb kdo oznámí člověku, co se díti bude po něm pod sluncem?