Kazatel, 4.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Opět obrátiv se, i viděl jsem všeliká ssoužení, kteráž se dějí pod sluncem, a aj, slzy křivdu trpících, ješto nemají potěšitele, ani moci [k vyjítí] z ruky těch, kteříž je ssužují, a nemají potěšitele.
2. Protož já chválil jsem mrtvé, kteříž již zemřeli, více nežli živé, kteříž jsou živi až po dnes.
3. Nýbrž nad oba tyto šťastnější jest ten, kterýž ještě nebyl, a neviděl skutku zlého, dějícího se pod sluncem.
4. Nebo spatřil jsem všelikou práci a každé dobré dílo, že jest k závisti jedněch druhým. I to také jest marnost a trápení ducha.
5. Blázen skládá ruce své, a jí maso své, [říkaje:]
6. Lepší jest plná hrst s odpočinutím, nežli přehršlí plné s prací a trápením ducha.
7. Opět obrátiv se, viděl jsem [jinou] marnost pod sluncem:
8. Jest samotný [někdo,] nemaje žádného, ani syna, ani bratra, a však není konce všeliké práci jeho, ani oči jeho nemohou se nasytiti bohatství. [Nepomyslí:] Komu já pracuji, tak že i životu svému ujímám pohodlí? I to také jest marnost a bídné zaneprázdnění.
9. Lépeť jest dvěma než jednomu; mají zajisté dobrý užitek z práce své.
10. Nebo padne-li který z nich, druhý pozdvihne tovaryše svého. Běda tedy samotnému, když by padl; nebo nemá druhého, aby ho pozdvihl.
11. Také budou-li dva spolu ležeti, zahřejí se, ale jeden jak se zahřeje?
12. Ovšem, jestliže by se [kdo] jednoho zmocniti chtěl, dva postaví se proti němu; ano trojnásobní provázek nesnadně se přetrhne.
13. Lepší jest dítě chudé a moudré, než král starý a blázen, kterýž neumí již ani napomenutí přijímati,
14. Ačkoli z žaláře vychází, aby kraloval, nýbrž i v království svém může na chudobu přijíti.
15. Viděl jsem všecky živé, kteříž chodí pod sluncem, ani se přídrželi pacholete, potomka [onoho,] kterýž měl kralovati místo něho.
16. Nebývalo konce [té vrtkosti] všeho lidu, [jakž] toho, kterýž byl před nimi, takž ani potomci nebudou se těšiti z něho. Protož i to jest marnost a trápení ducha.