Přísloví, 31.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Slova proroctví Lemuele krále, kterýmž vyučovala jej matka jeho.
2. Co [dím,] synu můj, co, synu života mého? Co, řku, [dím,] synu slibů mých?
3. Nedávej ženám síly své, ani cest svých těm, kteréž k zahynutí přivodí krále.
4. Ne králům, ó Lemueli, ne králům náleží píti víno, a ne pánům žádost nápoje opojného,
5. Aby pije, nezapomněl na ustanovení, a nezměnil pře všech lidí ssoužených.
6. Dejte nápoj opojný hynoucímu, a víno těm, kteříž jsou truchlivého ducha,
7. Ať se napije, a zapomene na chudobu svou, a na trápení své nezpomíná více.
8. Otevři ústa svá za němého, v při všech oddaných k smrti,
9. Otevři, [řku,] ústa svá, suď spravedlivě, a veď při chudého a nuzného.
10. Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její.
11. Dověřuje se jí srdce muže jejího; nebo [tu] kořistí nebude nedostatku.
12. Dobře činí jemu a ne zle, po všecky dny života svého.
13. Hledá pilně vlny a lnu, a dělá šťastně rukama svýma.
14. Jest podobná lodi kupecké, zdaleka přiváží pokrm svůj.
15. Kterážto velmi ráno vstávajíc, dává pokrm čeledi své, a podíl náležitý děvkám svým.
16. Rozsuzuje pole, a ujímá je; z výdělku rukou svých štěpuje [i] vinici.
17. Přepasuje silou bedra svá, a zsiluje ramena svá.
18. Zakouší, jak jest užitečné zaměstknání její; ani v noci nehasne svíce její.
19. Rukama svýma sahá k kuželi, a prsty svými drží vřeteno.
20. Ruku svou otvírá chudému, a ruce své vztahuje k nuznému.
21. Nebojí se za čeled svou v čas sněhu; nebo všecka čeled její obláčí se v roucho dvojnásobní.
22. Koberce dělá sobě z kmentu, a z zlatohlavu jest oděv její.
23. Patrný [jest] v branách manžel její, když sedá s staršími země.
24. Plátno drahé dělá, a prodává; též i pasy prodává kupci.
25. Síla a krása oděv její, nestará se o časy potomní.
26. Ústa svá otvírá k moudrosti, a naučení dobrotivosti v jazyku jejím.
27. Spatřuje obcování čeledi své, a chleba zahálky nejí.
28. Povstanouce synové její, blahoslaví ji; manžel její také chválí ji,
29. [Říkaje:] Mnohé ženy statečně sobě počínaly, ty pak převyšuješ je všecky.
30. Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospodina, tať chválena bude.
31. Dejtež takové z ovoce rukou jejích, a nechať ji chválí v branách skutkové její.