Přísloví, 27.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Nechlub se dnem zítřejším, nebo nevíš, coť [ten] den přinese.
2. Nechať tě chválí jiní, a ne ústa tvá, cizí, a ne rtové tvoji.
3. Tíž [má] kamen, a váhu písek, ale hněv blázna těžší jest nad to obé.
4. Ukrutnátě věc hněv a prudká prchlivost, ale kdo ostojí před závistí?
5. Lepší [jest] domlouvání zjevné, než milování tajné.
6. Bezpečnější rány od přítele, než lahodná líbání nenávidícího.
7. Duše sytá pohrdá i medem, ale duši lačné každá hořkost sladká.
8. Jako pták zaletuje od hnízda svého, tak muž odchází od místa svého.
9. Mast a kadění obveseluje srdce; tak sladkost přítele víc než rada vlastní.
10. Přítele svého a přítele otce svého neopouštěj, a do domu bratra svého nechoď v čas bídy své; lepšíť [jest] soused blízký, než bratr daleký.
11. Buď moudrý, synu můj, a obvesel srdce mé, ať mám co odpovědíti tomu, kdož mi utrhá.
12. Opatrný vidá zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti docházejí.
13. Vezmi roucho toho, kterýž slíbil za cizího, a od toho, [kdo] za cizozemku [slíbil,] základ jeho.
14. Tomu, kdož dobrořečí příteli svému hlasem velikým, ráno vstávaje, za zlořečení počteno bude.
15. Kapání ustavičné v čas přívalu, a žena svárlivá rovní jsou sobě;
16. Kdož ji schovává, schovává vítr, [a] jako mast v pravici voněti bude.
17. Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.
18. Kdo ostříhá fíku, jídá ovoce jeho; tak kdo ostříhá pána svého, poctěn bude.
19. Jakož u vodě tvář proti tváři [se ukazuje,] tak srdce člověka člověku.
20. Propast a zahynutí nebývají nasyceni, tak oči člověka nasytiti se nemohou.
21. Teglík stříbra a pec zlata [zkušuje,] tak člověka pověst chvály jeho.
22. Bys blázna [i] v stupě mezi krupami píchem zopíchal, neodejde od něho bláznovství jeho.
23. Pilně přihlídej k dobytku svému, pečuj o stáda svá.
24. Nebo ne na věky [trvá] bohatství, ani koruna do pronárodu.
25. [Když] zroste tráva, a ukazuje se bylina, tehdáž ať se shromažďuje seno s hor.
26. Beránkové budou k oděvu tvému, a záplata pole kozelci.
27. Nadto dostatek mléka kozího ku pokrmu tvému, ku pokrmu domu tvého, a živnosti děvek tvých.