Přísloví, 26.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Jako sníh v létě, a jako déšť ve žni, tak nepřipadá na blázna čest.
2. Jako vrabec přenáší se, a vlaštovice létá, tak zlořečení bez příčiny nedojde.
3. Bič na koně, uzda na osla, a kyj na hřbet blázna.
4. Neodpovídej bláznu podlé bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.
5. Odpověz bláznu podlé bláznovství jeho, aby sám u sebe nebyl moudrý.
6. [Jako by] nohy osekal, bezpráví se dopouští ten, kdož svěřuje poselství bláznu.
7. [Jakož] nejednostejní jsou hnátové kulhavého, tak řeč v ústech bláznů.
8. Jako vložiti kámen do praku, tak jest, když kdo ctí blázna.
9. Trn, kterýž se dostává do rukou opilého, [jest] přísloví v ústech bláznů.
10. Veliký pán stvořil všecko, a dává odplatu bláznu, i odměnu přestupníkům.
11. Jakož pes navracuje se k vývratku svému, [tak] blázen opětuje bláznovství své.
12. Spatřil-li bys člověka, an jest moudrý sám u sebe, naděje o bláznu lepší jest než o takovém.
13. Říká lenoch: Lev lítý jest na cestě, lev jest v ulici.
14. Dvéře se obracejí na stežejích svých, a lenoch na lůži svém.
15. Schovává lenivý ruku svou za ňadra; těžko mu vztáhnouti ji k ústům svým.
16. Moudřejší jest lenivý u sebe sám, nežli sedm odpovídajících s soudem.
17. Psa za uši lapá, kdož odcházeje, hněvá se ne v své při.
18. [Jako] nesmyslný vypouští jiskry a šípy smrtelné,
19. Tak [jest] každý, kdož oklamává bližního, a říká: Zdaž jsem nežertoval?
20. Když není drev, hasne oheň; tak když nebude klevetníka, utichne svár.
21. Uhel mrtvý k roznícení, a drva k ohni, tak člověk svárlivý k roznícení svady.
22. Slova utrhače jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.
23. Stříbrná trůska roztažená po střepě [jsou] rtové protivní a srdce zlé.
24. Rty svými za jiného se staví ten, jenž nenávidí, ale u vnitřnosti své skládá lest.
25. Když se ochotný ukáže řečí svou, nevěř mu; nebo sedmera ohavnost jest v srdci jeho.
26. Přikrývána bývá nenávist chytře, [ale] zlost její zjevena bývá v shromáždění.
27. Kdo jámu kopá, do ní upadá, a kdo valí kámen, na něj se obrací.
28. [Člověk] jazyka ošemetného v nenávisti má ponížené, a ústy úlisnými způsobuje pád.