Přísloví, 24.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Nenásleduj lidí zlých, aniž žádej bývati s nimi.
2. Nebo o zhoubě přemýšlí srdce jejich, a rtové jejich o trápení mluví.
3. Moudrostí vzdělán bývá dům, a rozumností upevněn.
4. Skrze umění zajisté pokojové naplněni bývají všelijakým zbožím drahým a utěšeným.
5. Muž moudrý [jest] silný, a muž umělý přidává síly.
6. Nebo skrze rady opatrné svedeš bitvu, a vysvobození skrze množství rádců.
7. Vysoké jsou bláznu moudrosti; v bráně neotevře úst svých.
8. Kdo myslí zle činiti, toho nešlechetným nazovou.
9. Zlé myšlení blázna jest hřích, a ohavnost lidská posměvač.
10. Budeš-li se lenovati ve dni ssoužení, špatná bude síla tvá.
11. Vytrhuj jaté k smrti; nebo od těch, ješto se chýlí k zabití, což bys se zdržel?
12. Díš-li: Aj, nevěděli jsme o tom: zdaliž ten, jenž zpytuje srdce, nerozumí, a ten, kterýž jest strážce duše tvé, nezná, a neodplatí každému podlé skutků jeho?
13. Synu můj, jez med, nebo dobrý [jest,] a plást sladký dásním tvým.
14. Tak umění moudrosti duši tvé. Jestliže [ji] najdeš, onať bude mzda, a naděje tvá nebude vyťata.
15. Nečiniž úkladů, ó bezbožníče, příbytku spravedlivého, a nekaz odpočinutí jeho.
16. Nebo [ač] sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlém.
17. Když by padl nepřítel tvůj, neraduj se, a když by klesl, nechať nepléše srdce tvé,
18. Aby snad nepopatřil Hospodin, a nelíbilo by se to jemu, a odvrátil by od něho hněv svůj.
19. Nehněvej se příčinou zlostníků, aniž následuj bezbožných.
20. Nebo zlý nebude míti odplaty; svíce bezbožných zhasne.
21. Boj se Hospodina, synu můj, i krále, [a] k neustavičným se nepřiměšuj.
22. Nebo v náhle nastane bída jejich, a pomstu obou těch kdo zná?
23. Také i toto moudrým [náleží:] Přijímati osobu v soudu není dobré.
24. Toho, kdož říká bezbožnému: Spravedlivý jsi, klnouti budou lidé, [a] v ošklivost jej vezmou národové.
25. Ale kteříž kárají, budou potěšeni, a přijde na ně požehnání dobrého.
26. Bude líbati rty toho, kdož mluví slova pravá.
27. Nastroj vně dílo své, a sprav je sobě na poli; potom také vystavíš dům svůj.
28. Nebývej svědkem všetečným proti bližnímu svému, aniž lahodně namlouvej rty svými.
29. Neříkej: Jakž mi učinil, tak mu učiním; odplatím muži tomu podlé skutku jeho.
30. Přes pole muže lenivého šel jsem, a přes vinici člověka nemoudrého,
31. A aj, porostlo všudy trním, přikryly všecko kopřivy, a ohrada kamenná její byla zbořená.
32. A vida [to,] posoudil jsem toho; vida, vzal jsem to k výstraze.
33. Maličko pospíš, maličko zdřímeš, maličko složíš ruce, abys poležel,
34. V tom přijde [jako] pocestný chudoba tvá, a nouze tvá jako muž zbrojný.