Přísloví, 21.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. [Jako] potůčkové vod [jest] srdce královo v ruce Hospodinově; kamžkoli chce, nakloňuje ho.
2. Všeliká cesta člověka přímá se zdá jemu, ale kterýž zpytuje srdce, Hospodin jest.
3. Vykonávati spravedlnost a soud více se líbí Hospodinu nežli obět.
4. Vysokost očí, širokost srdce, a orání bezbožných [jest] hříchem.
5. Myšlení bedlivého všelijak ku prospěchu přicházejí, ale každého toho, kdož kvapný jest, toliko k nouzi.
6. Pokladové jazykem lživým shromáždění jsou marnost pomíjející hledajících smrti.
7. Zhouba, kterouž činí bezbožníci, bydliti bude u nich; nebo se zpěčují činiti soudu.
8. Muž, jehož cesta převrácená jest, cizí jest, čistého pak dílo přímé [jest.]
9. Lépe jest bydliti v koutě [na] střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.
10. Duše bezbožného žádá zlého, ani přítel jeho jemu příjemný nebývá.
11. Posměvač když bývá trestán, hloupý bývá moudřejší; a když se uměle nakládá s moudrým, přijímá umění.
12. Vyučuje [Bůh] spravedlivého na domě bezbožného, kterýž vyvrací bezbožné pro zlost.
13. Kdo zacpává ucho své k volání chudého, i on sám volati bude, a nebude vyslyšán.
14. Dar skrytý ukrocuje prchlivost, a pocta v klíně hněv prudký.
15. Radostí [jest] spravedlivému činiti soud, ale hrůzou činitelům nepravosti.
16. Člověk bloudící z cesty rozumnosti v shromáždění mrtvých odpočívati bude.
17. Muž milující veselost nuzníkem [bývá,] a kdož miluje víno a masti, nezbohatne.
18. Výplatou za spravedlivého [bude] bezbožný, a za upřímé ošemetný.
19. Lépe jest bydliti v zemi pusté než s ženou svárlivou a zlostnou.
20. Poklad žádostivý a olej [jest] v příbytku moudrého, bláznivý pak člověk zžírá jej.
21. Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu.
22. [Do] města silných vchází moudrý, a boří pevnost doufání jeho.
23. Kdo ostříhá úst svých a jazyka svého, ostříhá od úzkosti duše své.
24. Hrdého a pyšného jméno [jest] posměvač, kterýž vše s neochotností a pýchou dělá.
25. Žádost lenivého zabijí jej, nebo nechtí ruce jeho dělati.
26. Každého dne žádostí hoří, spravedlivý pak dává a neskoupí se.
27. Obět bezbožných ohavností [jest,] ovšem pak jestliže by ji s nešlechetností obětovali.
28. Svědek lživý zahyne, ale muž, kterýž [co] slyší, stále mluviti bude.
29. Muž bezbožný zatvrzuje tvář svou, upřímý pak měří cestu svou.
30. Není žádné moudrosti, ani opatrnosti, ani rady proti Hospodinu.
31. Kůň strojen bývá ke dni boje, ale Hospodinovo jest vysvobození.