Přísloví, 20.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Víno [činí] posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý.
2. Hrůza královská jako řvání mladého lva; kdož ho rozhněvá, hřeší proti životu svému.
3. Přestati od sváru jest to každému ku poctivosti, ale kdožkoli se [do nich] zapletá, blázen jest.
4. Lenoch neoře pro zimu, pročež žebrati bude ve žni, ale nadarmo.
5. Rada v srdci muže voda hluboká, muž však rozumný dosáhne jí.
6. Větší díl lidí honosí se účinností svou, ale v pravdě takového kdo nalezne?
7. Spravedlivý ustavičně chodí v upřímnosti své; blažení synové jeho po něm.
8. Král sedě na soudné stolici, rozhání očima svýma všecko zlé.
9. Kdo může říci: Očistil jsem srdce své? Čist jsem od hříchu svého?
10. Závaží rozdílná a míra rozdílná, obé to ohavností [jest] Hospodinu.
11. Po skutcích svých poznáno bývá také i pachole, jest-li upřímé a pravé dílo jeho.
12. Ucho, kteréž slyší, a oko, kteréž vidí, obé to učinil Hospodin.
13. Nemiluj snu, abys nezchudl, otevři oči své, [a] nasytíš se chlebem.
14. Zlé, zlé, říká ten, kdož kupuje, a odejda, tedy se chlubí.
15. Zlato a množství perel, a nejdražší klínot [jsou] rtové umělí.
16. Vezmi roucho toho, kterýž slíbil za cizího, a kdo za cizozemku, základ jeho.
17. Chutný jest někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají.
18. Myšlení radou upevňuj, a s opatrnou radou veď boj.
19. Kdo vynáší tajnost, chodí neupřímě, pročež k lahodícímu rty svými nepřiměšuj se.
20. Kdo zlořečí otci svému neb matce své, zhasne svíce jeho v temných mrákotách.
21. Dědictví rychle z počátku nabytému naposledy nebývá dobrořečeno,
22. Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě.
23. Ohavností [jsou] Hospodinu závaží rozdílná, a váhy falešné neoblibuje.
24. Od Hospodina [jsou] krokové muže, ale člověk jak vyrozumívá cestě jeho?
25. Osídlo [jest] člověku pohltiti věc posvěcenou, a po slibu zase [toho] vyhledávati.
26. Král moudrý rozptyluje bezbožné, a uvodí na ně pomstu.
27. Duše člověka [jest] svíce Hospodinova, kteráž zpytuje všecky vnitřnosti srdečné.
28. Milosrdenství a pravda ostříhají krále, a milosrdenstvím podpírá se trůn jeho.
29. Ozdoba mládenců [jest] síla jejich, a okrasa starců šediny.
30. Modřiny ran [jsou] lékařství při zlém, a bití vnitřnostem života.