Přísloví, 18.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, [a] ve všelijakou věc plete se.
2. Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho.
3. Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným útržka.
4. Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.
5. Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu.
6. Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví.
7. Ústa blázna [k] setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho.
8. Slova utrhače [jsou] jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.
9. Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
10. Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen.
11. Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli jeho.
12. Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením [bývá] ponížení.
13. Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, [počítá se] to za bláznovství jemu a za lehkost.
14. Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?
15. Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění.
16. Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí jej.
17. Spravedlivý [zdá se] ten, kdož jest první v své při, ale [když] přichází bližní jeho, tedy stihá jej.
18. Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává.
19. Bratr křivdou uražený [tvrdší jest] než město nedobyté, a svárové jsou jako závora [u] hradu.
20. Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů svých nasycen bude.
21. Smrt i život [jest] v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.
22. Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od Hospodina.
23. Poníženě mluví chudý, ale bohatý odpovídá tvrdě.
24. Ten, kdož má přátely, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr.