Přísloví, 11.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu.
2. Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných [jest] moudrost.
3. Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je.
4. Neprospíváť bohatství v den hněvu, ale spravedlnost vytrhuje z smrti.
5. Spravedlnost upřímého spravuje cestu jeho, ale pro bezbožnost svou padá bezbožný.
6. Spravedlnost upřímých vytrhuje je, ale přestupníci v zlosti zjímáni bývají.
7. Když umírá člověk bezbožný, hyne naděje, i očekávání rekovských činů mizí.
8. Spravedlivý z úzkosti bývá vysvobozen, bezbožný pak přichází [na] místo jeho.
9. Pokrytec ústy kazí bližního svého, ale spravedliví uměním vytrženi bývají.
10. Z štěstí spravedlivých veselí se město, když pak hynou bezbožní, [bývá] prozpěvování.
11. Požehnáním spravedlivých zvýšeno bývá město, ústy pak bezbožných vyvráceno.
12. Pohrdá bližním svým blázen, ale muž rozumný mlčí.
13. Utrhač toulaje se, pronáší tajnost, věrný pak [člověk] tají věc.
14. Kdež není dostatečné rady, padá lid, ale spomožení jest ve množství rádců.
15. Velmi sobě škodí, kdož slibuje za cizího, ješto ten, kdož nenávidí rukojemství, bezpečen jest.
16. Žena šlechetná má čest, a ukrutní mají zboží.
17. Člověk účinný dobře činí životu svému, ale ukrutný kormoutí tělo své.
18. Bezbožný dělá dílo falešné, ale kdož rozsívá spravedlnost, [má] mzdu jistou.
19. Tak spravedlivý [rozsívá] k životu, a kdož následuje zlého, k smrti své.
20. Ohavností jsou Hospodinu převrácení srdcem, ale ctného obcování líbí se jemu.
21. Zlý, by sobě [i] na pomoc přivzal, neujde pomsty, símě pak spravedlivých uchází [toho.]
22. Zápona zlatá na pysku svině [jest] žena pěkná bez rozumu.
23. Žádost spravedlivých jest toliko dobrých věcí, [ale] očekávání bezbožných hněv.
24. Mnohý rozdává štědře, a však přibývá mu více; jiný skoupě drží nad slušnost, ale k chudobě.
25. Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.
26. Kdo zadržuje obilí, zlořečí mu lid; ale požehnání na hlavě toho, kdož je prodává.
27. Kdo pilně hledá dobrého, nalézá přízeň; kdož pak hledá zlého, potká jej.
28. Kdo doufá v bohatství své, ten spadne, ale spravedliví jako ratolest zkvetnou.
29. Kdo kormoutí dům svůj, za dědictví bude míti vítr, a blázen sloužiti musí moudrému.
30. Ovoce spravedlivého [jest] strom života, a kdož vyučuje duše, jest moudrý.
31. Aj, spravedlivému na zemi odplacováno bývá, čím více bezbožnému a hříšníku?