Přísloví, 10.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zámutkem jest matce své.
2. Neprospívají pokladové bezbožně nabytí, ale spravedlnost vytrhuje od smrti.
3. Nedopustí lačněti Hospodin duši spravedlivého, statek pak bezbožných rozptýlí.
4. K nouzi přivodí ruka lstivá, ruka pak pracovitých zbohacuje.
5. Kdo shromažďuje v létě, jest syn rozumný; kdož vyspává ve žni, [jest] syn, kterýž hanbu činí.
6. Požehnání [jest] nad hlavou spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.
7. Památka spravedlivého požehnaná, ale jméno bezbožných smrdí.
8. Moudré srdce přijímá přikázaní, ale blázen od rtů svých padne.
9. Kdo chodí upřímě, chodí doufanlivě; kdož pak převrací cesty své, vyjeven bude.
10. Kdo mhourá okem, uvodí nesnáz; a kdož jest bláznivých rtů, padne.
11. Pramen života jsou ústa spravedlivého, ale ústa bezbožných přikrývají ukrutnost.
12. Nenávist vzbuzuje sváry, ale láska přikrývá všecka přestoupení.
13. Ve rtech rozumného nalézá se moudrost, ale kyj na hřbetě blázna.
14. Moudří skrývají umění, úst pak blázna blízké jest setření.
15. Zboží bohatého jest město pevné jeho, [ale] nouze jest chudých setření.
16. Práce spravedlivého jest k životu, nábytek pak bezbožných jest k hříchu.
17. Stezkou života [jde,] kdož přijímá trestání; ale kdož pohrdá domlouváním, bloudí.
18. Kdož přikrývá nenávist rty lživými, i kdož uvodí v lehkost, ten blázen jest.
19. Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.
20. Stříbro výborné jest jazyk spravedlivého, [ale] srdce bezbožných za nic nestojí.
21. Rtové spravedlivého pasou mnohé, blázni pak pro bláznovství umírají.
22. Požehnání Hospodinovo zbohacuje, a to beze všeho trápení.
23. Za žert jest bláznu činiti nešlechetnost, ale muž rozumný moudrosti [se drží.]
24. Čeho se bojí bezbožný, to přichází na něj; ale čehož žádají spravedliví, dává [Bůh.]
25. Jakož pomíjí vichřice, [tak] nestane bezbožníka, spravedlivý pak jest základ stálý.
26. Jako ocet zubům, a jako dým očima, tak [jest] lenivý těm, kteříž jej posílají.
27. Bázeň Hospodinova přidává dnů, léta pak bezbožných ukrácena bývají.
28. Očekávání spravedlivých jest potěšení, naděje pak bezbožných zahyne.
29. Silou jest upřímému cesta Hospodinova, a strachem těm, kteříž činí nepravost.
30. Spravedlivý na věky se nepohne, bezbožní pak nebudou bydliti v zemi.
31. Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, ale jazyk převrácený vyťat bude.
32. Rtové spravedlivého znají, což jest [Bohu] libého, ústa pak bezbožných převrácené věci.