Přísloví, 9.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Moudrost vystavěla dům svůj, vytesavši sloupů svých sedm.
2. Zbila dobytek svůj, smísila víno své, stůl také svůj připravila.
3. [A] poslavši děvečky své, volá na vrchu nejvyšších míst [v] městě:
4. Kdožkoli jest hloupý, uchyl se sem. [Až] [i] bláznivým říká:
5. Poďte, jezte chléb můj, a píte víno, kteréž jsem smísila.
6. Opusťte hloupost a živi buďte, a choďte cestou rozumnosti.
7. Kdo tresce posměvače, dochází hanby, a kdo přimlouvá bezbožnému, pohanění.
8. Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej moudrému, a bude tě milovati.
9. Učiň [to] moudrému, a bude moudřejší; pouč spravedlivého, a bude umělejší.
10. Počátek moudrosti [jest] bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.
11. Nebo skrze mne rozmnoží se dnové tvoji, a přidánoť bude let života.
12. Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš; pakli posměvač, sám vytrpíš.
13. Žena bláznivá štěbetná, nesmyslná, a nic neumí.
14. A sedí u dveří domu svého na stolici, na místech vysokých [v] městě,
15. Aby volala jdoucích cestou, kteříž přímo jdou stezkami svými, [řkuci:]
16. Kdo jest hloupý, uchyl se sem. A bláznivému říká:
17. Voda kradená sladší jest, a chléb pokoutní chutnější.
18. Ale neví [hlupec,] že mrtví jsou tam, a v hlubokém hrobě ti, kterýchž pozvala.