Žalm 149

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.
2. Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.
3. Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben [a] na citaru prozpěvujte jemu.
4. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; [onť] ozdobuje pokorné spasením.
5. Plésati budou svatí v [Boží] slávě, [a] zpívati v pokojích svých.
6. Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,
7. K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,
8. K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,
9. K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.