Žalm 148

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.
2. Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.
3. Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.
4. Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.
5. Chvalte jméno Hospodinovo [všecky věci], kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.
6. A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.
7. Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,
8. Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,
9. I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,
10. Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,
11. Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,
12. Mládenci, též i panny, starci s dítkami,
13. Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, [a] sláva jeho nade všecku zemi i nebe.
14. A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.