Žalm 147

Bible Kralická (1613):
1. Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, [a] ozdobná jest chvála.
2. Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený [lid] Izraelský shromažďuje,
3. Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,
4. Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.
5. Velikýť [jest] Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.
6. Pozdvihuje pokorných Hospodin, [ale] bezbožné snižuje až k zemi.
7. Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,
8. Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, [a] vyvodí trávu [na] horách.
9. Kterýž dává hovadům potravu jejich, [i] mladým krkavcům, kteříž volají [k němu.]
10. Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.
11. Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, [a] kteříž doufají v milosrdenství jeho.
12. Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.
13. Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.
14. On působí v končinách tvých pokoj, [a] bělí pšeničnou nasycuje tě.
15. On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.
16. Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.
17. Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?
18. Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.
19. Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.
20. Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.