Žalm 146

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Chval, duše má, Hospodina.
2. Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává.
3. Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození.
4. Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.
5. Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,
6. Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na věky,
7. Kterýž činí soud utištěným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně.
8. Hospodin otvírá [oči] slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé.
9. Hospodin ostříhá příchozích, sirotku a vdově pomáhá, ale cestu bezbožných podvrací.
10. Kralovati bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, ó Sione, od národu až do pronárodu. Halelujah.