Žalm 145

Bible Kralická (1613):
1. Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
2. Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
3. Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
4. Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
5. O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.
6. A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i [já] důstojnost tvou budu vypravovati.
7. Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, [řkouce:]
8. Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
9. Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
10. Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
11. Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12. Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
13. Království tvé [jest] království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
14. Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.
15. Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
16. Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle [své.]
17. Spravedlivý [jest] Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
18. Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
19. Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
20. Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
21. Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.