Žalm 143

Bible Kralická (1613):
1. Žalm Davidův. Hospodine, slyš modlitbu mou, pozoruj pokorné prosby mé; pro pravdu svou vyslyš mne, [i] pro spravedlnost svou.
2. A nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý.
3. Nebo stihá nepřítel duši mou, potírá až k zemi život můj; na to mne přivodí, abych bydlil v mrákotě, jako ti, kteříž již dávno zemřeli,
4. Tak že se svírá úzkostmi duch můj ve mně, u vnitřnosti mé hyne srdce mé.
5. Rozpomínaje se [na] dny předešlé, a rozvažuje všecky skutky tvé, a dílo rukou tvých rozjímaje,
6. Vztahuji ruce své k tobě, duše má jako země vyprahlá [žádá] tebe. Sélah.
7. Pospěšiž [a] vyslyš mne, Hospodine, hyne duch můj; neukrývejž tváři své přede mnou, neboť jsem podobný těm, kteříž sstupují do hrobu.
8. Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam micestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.
9. Vytrhni mne z nepřátel mých, Hospodine, u tebeť se skrývám.
10. Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj; duch tvůj dobrý vediž mne jako po rovné zemi.
11. Pro jméno své, Hospodine, obživ mne, pro spravedlnost svou vyveď z úzkosti duši mou.
12. A pro milosrdenství své vypleň nepřátely mé, a vyhlaď všecky, kteříž trápí duši mou; nebo já jsem služebník tvůj.