Žalm 142

Bible Kralická (1613):
1. (142:1) Vyučující Davidův, když byl v jeskyni, modlitba [jeho.] (142:2) Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem svým Hospodinu pokorně se modlím.
2. (142:3) Vylévám před oblíčejem jeho žádost svou, a ssoužení své před ním oznamuji.
3. (142:4) Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou; na cestě, po kteréžkoli chodím, osídlo mi ukryli.
4. (142:5) Ohlédám-li se na pravo, a patřím, není, kdo by mne znáti chtěl; zhynulo útočiště mé, není, kdo by se ujal o život můj.
5. (142:6) K tobě volám, Hospodine, říkaje: Ty jsi doufání mé [a] díl můj v zemi živých.
6. (142:7) Pozorujž volání mého, neboť jsem zemdlen přenáramně; vysvoboď mne od těch, jenž stihají mne, nebo jsou silnější nežli já.
7. (142:8) Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé; obstoupí mne spravedliví, když mi dobrodiní učiníš.