Žalm 138

Bible Kralická (1613):
1. Davidův. Oslavovati tě budu, [Pane,] celým srdcem svým, [a] před mocnými žalmy tobě zpívati.
2. Skláněti se budu k chrámu svatému tvému, a oslavovati jméno tvé pro milosrdenství tvé a pro pravdu tvou; nebo jsi zvelebil nade všecko jméno své [a] slovo své.
3. Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou.
4. Oslavovati tě budou, Hospodine, [i] všickni králové země, když uslyší řeč úst tvých.
5. A zpívati budou o cestách Hospodinových, [a] že veliká jest sláva Hospodinova,
6. A [ač] vyvýšený jest Hospodin, však že na poníženého patří, a vysokomyslného zdaleka zná.
7. Bych pak chodil u prostřed ssoužení, obživíš mne; proti vzteklosti nepřátel mých vztáhneš ruku svou, a tak vysvobodí mne pravice tvá.
8. Hospodin dokoná za mne; nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých kdy opustíš.