Žalm 135

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte služebníci Hospodinovi,
2. Kteříž stáváte v domě Hospodinově, v síňcích domu Boha našeho.
3. Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý Hospodin; žalmy zpívejte jménu jeho, nebo rozkošné jest.
4. Jákoba zajisté sobě vyvolil Hospodin, a Izraele za svůj lid zvláštní.
5. Jáť jsem jistě seznal, že veliký jest Hospodin, a Pán náš nade všecky bohy.
6. Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.
7. Kterýž způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, [a] vyvodí vítr z pokladů svých.
8. Kterýž zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada.
9. Poslal znamení a zázraky u prostřed tebe, Egypte, na Faraona i na všecky služebníky jeho.
10. Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné,
11. Seona krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská.
12. A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému.
13. Hospodine, jméno tvé na věky, Hospodine, památka tvá od národu až do pronárodu.
14. Souditi zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv.
15. [Ale] modly pohanské stříbro a zlato, dílo rukou lidských,
16. Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí.
17. Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich.
18. Buďtež jim podobní, kteříž je dělají, a kdožkoli naději svou v nich skládají.
19. Dome Izraelský, dobrořečte Hospodinu; dome Aronův, dobrořečte Hospodinu.
20. Dome Léví, dobrořečte Hospodinu; kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.
21. Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.