Žalm 134

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci.
2. Pozdvihujte rukou svých [k] svatyni, a dobrořečte Hospodinu, [říkajíce:]
3. Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.