Žalm 131

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů, Davidova. Hospodine, nepozdvihlotě se srdce mé, ani se povýšily oči mé, aniž jsem se vydal v věci veliké, aneb vyšší nad to, než mi náleží.
2. Zdali jsem nepoložil a neupokojil duše své, jako [dítě] ostavené od matky své? Ostavenému podobná [byla] ve mně duše má.
3. Doufej, ó Izraeli, v Hospodina, od tohoto času až na věky.