Žalm 130

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
2. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých.
3. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?
4. Ale u tebe [jest] odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.
5. Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.
6. Duše má [čeká] Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.
7. Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.
8. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.