Žalm 127

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů, Šalomounova. Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný.
2. Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, poněvadž [Bůh] dává milému svému [i] sen.
3. Aj, dědictví [od] Hospodina [jsou] dítky, a plod života [jest] mzda.
4. Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.
5. Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť zahanbeni, když v rozepři budou s nepřátely v branách.