Žalm 126

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách.
2. Tehdážť byla plná radosti ústa naše, a jazyk náš plésání; tehdáž pravili mezi národy: Veliké věci s nimi učinil Hospodin.
3. Učinilť jest s námi veliké věci Hospodin, a protož veselili jsme se.
4. Uvediž zase, ó Hospodine, zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou krajinu.
5. Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.
6. Sem i tam chodící [lid] s pláčem rozsívá drahé símě, [ale potom] přijda, s plésáním snášeti bude snopy své.