Žalm 122

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,
2. [A že] se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
3. Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako [v] město k sobě vespolek připojen.
4. Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
5. Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
6. Žádejtež pokoje Jeruzalému, [řkouce:] Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
7. Budiž pokoj v předhradí tvém, [a] upokojení na palácích tvých.
8. Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
9. Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.