Žalm 121

Bible Kralická (1613):
1. Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.
2. Pomoc má [jest] od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.
3. Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.
4. Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.
5. Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.
6. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.
7. Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.
8. Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.