Žalm 115

Bible Kralická (1613):
1. Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své [a] pro pravdu svou.
2. Proč mají říkati pohané: Kdež jest nyní Bůh jejich?
3. Ješto Bůh náš jest na nebi, čině všecko, což se mu líbí.
4. Modly [pak] jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských.
5. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
6. Uši mají, a neslyší, nos mají, a nečijí.
7. Ruce mají, a nemakají, nohy mají, a nechodí, aniž volati mohou hrdlem svým.
8. Nechať jsou jim podobni, kteříž je dělají, [a] kdožkoli v nich doufají.
9. Izraeli, doufej v Hospodina, [nebo] spomocníkem a štítem takových on jest.
10. Dome Aronův, doufej v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest.
11. Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest.
12. Hospodin rozpomena se na nás, požehná; požehná domu Izraelovu, požehná [i] domu Aronovu.
13. Požehná bojícím se Hospodina, malým, i velikým.
14. Rozmnoží Hospodin vás, vás i syny vaše.
15. Požehnaní vy od Hospodina, kterýž učinil nebesa i zemi.
16. Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi pak dal synům lidským.
17. Ne mrtví chváliti budou Hospodina, ani kdo ze všech těch, kteříž sstupují do [místa] mlčení,
18. Ale my dobrořečiti budeme Hospodinu od tohoto času až na věky. Halelujah.