Žalm 113

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
2. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
3. Od východu slunce až do západu jeho chváleno [buď] jméno Hospodinovo.
4. Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, [a] nad nebesa sláva jeho.
5. Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?
6. Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
7. Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,
8. Aby [jej] posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.
9. Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, [a] matku veselící se z dítek. Halelujah.