Žalm 112

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, [a] v přikázaních jeho má velikou líbost.
2. Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.
3. Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.
4. Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý [jest], milosrdný a spravedlivý.
5. Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, [a] řídí své věci s soudem.
6. Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.
7. Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, [a] doufá v Hospodina.
8. Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří [pomstu] na svých nepřátelích.
9. Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě.
10. Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude; žádost bezbožníků zahyne.