Žalm 111

Bible Kralická (1613):
1. Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, [v] radě přímých i v shromáždění;
2. Veliké skutky Hospodinovy, [a] patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají;
3. Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky.
4. Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.
5. Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.
6. Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.
7. Skutkové rukou jeho pravda a soud, [a] nepohnutelní všickni rozkazové jeho.
8. Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.
9. Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.
10. Počátek moudrosti [jest] bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.