Žalm 110

Bible Kralická (1613):
1. Davidův žalm. Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých.
2. Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, [řka:] Panuj u prostřed nepřátel svých.
3. Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti, z života hned v svitání [jako] rosa plod tvůj [bude.]
4. Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, [řka:] Ty jsi kněz na věky podlé řádu Melchisedechova.
5. Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále.
6. Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře [i] hlavu panující nad mnohými krajinami.
7. Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.