Žalm 109

Bible Kralická (1613):
1. Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Ó Bože chvály mé, nečiň se neslyše.
2. Nebo ústa nešlechetného a ústa lstivá proti mně se otevřela, mluvili proti mně jazykem lživým.
3. A slovy jizlivými osočili mne, válčí proti mně beze vší příčiny.
4. Protivili mi se za mé milování, ješto jsem se [za ně] modlíval.
5. Odplacují se mi zlým za dobré, a nenávistí za milování mé.
6. Postav nad ním bezbožníka, a protivník ať mu stojí po pravici.
7. Když před soudem stane, ať zůstane za nešlechetného, a prosba jeho budiž jemu k hříchu.
8. Budiž dnů jeho málo, a úřad jeho vezmi jiný.
9. Buďtež děti jeho sirotci, a žena jeho vdovou.
10. Buďtež běhouni a tuláci synové jeho, žebřete, vyhnáni jsouce z poustek svých.
11. Přitáhni k sobě lichevník všecko, cožkoli má, a úsilé jeho rozchvátejte cizí.
12. Nebudiž, kdo by mu chtěl milosrdenství prokázati, aniž buď, kdo by se smiloval nad sirotky jeho.
13. Potomci jeho z kořen vyťati buďte, v druhém kolenu vyhlazeno buď jméno jejich.
14. Přijdiž na pamět nepravost předků jeho před Hospodinem, a hřích matky jeho nebuď shlazen.
15. Buďtež před Hospodinem ustavičně, až by vyhladil z země památku jejich,
16. Proto že nepamatoval, aby činil milosrdenství, ale protivenství činil člověku chudému a nuznému a sevřenému bolestí srdce, aby jej zamordoval.
17. Poněvadž miloval zlořečení, nechať přijde na něj; neměl líbosti v požehnání, nechať se vzdálí od něho.
18. A tak budiž oblečen v zlořečenství jako v svůj oděv, a ať vejde do vnitřností jeho jako voda, a jako olej do kostí jeho.
19. Budiž jemu [to] jako plášť k přiodívání, a jako pás k ustavičenému opasování.
20. Taková mzda [přijdiž] mým protivníkům od Hospodina, a mluvícím zlé věci proti duši mé.
21. Ty pak, Hospodine Pane, nalož se mnou [laskavě] pro jméno své, nebo dobré jest milosrdenství tvé; vytrhni mne.
22. Jsemť zajisté chudý a nuzný, a srdce mé raněno jest u vnitřnostech mých.
23. Jako stín, když se nachyluje, ucházeti musím; honí se za mnou jako za kobylkou.
24. Kolena má klesají postem, a tělo mé vyschlo z tučnosti.
25. Nadto jsem jim za posměch; když mne uhlédají, potřásají hlavami svými.
26. Spomoz mi, ó Hospodine Bože můj, zachovej mne podlé milosrdenství svého,
27. Tak aby poznati mohli, že jest to ruka tvá, [a že] jsi ty, Hospodine, učinil to.
28. Nechť oni jakkoli zlořečí, ty dobrořeč; [kteříž] povstali, nechť se zastydí, aby se veselil služebník tvůj.
29. Buďtež oblečeni protivníci moji v zahanbení, a nechť se odějí jako pláštěm hanbou svou.
30. Slaviti budu Hospodina velice ústy svými, a u prostřed mnohých chváliti jej budu,
31. Proto že stojí po pravici nuznému, aby [ho] zachoval od těch, kteříž odsuzují život jeho.