Žalm 108

Bible Kralická (1613):
1. (108:1) Píseň a žalm Davidův. (108:2) Hotovo jest srdce mé, Bože, zpívati a oslavovati tě budu, také i sláva má.
2. (108:3) Probuď se loutno a harfo, když v svitání povstávám.
3. (108:4) Slaviti tě budu mezi lidmi, Hospodine, a tobě žalmy prozpěvovati mezi národy.
4. (108:5) Nebo nad nebesa větší jest milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá.
5. (108:6) Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.
6. (108:7) Ať jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávejž [je] pravicí svou, a vyslyš mne.
7. (108:8) Bůh mluvil skrze svatost svou; veseliti se budu, [že] budu děliti Sichem, a údolí Sochot že rozměřím.
8. (108:9) Můjť [jest] Galád, můj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé, Juda učitel můj.
9. (108:10) Moáb medenice k umývání mému, na Edoma uvrhu obuv svou, proti Palestině troubiti budu.
10. (108:11) Kdo mne uvede do města hrazeného? Kdo mne zprovodí až do Idumejské země?
11. (108:12) Zdali ne [ty], ó Bože, [kterýž] jsi nás byl zavrhl, a nevycházels, ó Bože, s vojsky našimi?
12. (108:13) Uděliž nám pomoci proti nepříteli, nebo marná jest pomoc lidská.
13. (108:14) V Bohu udatně sobě počínati budeme, a on pošlapá nepřátely naše.