Žalm 100

Bible Kralická (1613):
1. Žalm k díků činění. Prokřikuj Hospodinu všecka země.
2. Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním.
3. Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho.
4. Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, [a] do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, [a] dobrořečte jménu jeho.
5. Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho.