Žalm 98

Bible Kralická (1613):
1. Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho.
2. V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou.
3. Rozpomenul se na milosrdenství své, a na pravdu svou k domu Izraelskému; všecky končiny země vidí spasení Boha našeho.
4. Prokřikuj Hospodinu všecka země; zvuk vydejte, prozpěvujte, a žalmy zpívejte.
5. Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte.
6. Trubami a zvučnými pozouny hlas vydejte před králem Hospodinem.
7. Zvuč moře i to, což v něm jest, okršlek světa i ti, kteříž na něm bydlí.
8. Řeky rukama plésejte, spolu [i] hory prozpěvujte,
9. Před Hospodinem; neboť se béře, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravosti.