Žalm 95

Bible Kralická (1613):
1. Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
2. Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.
3. Nebo Hospodin [jest] Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,
4. V jehož rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou.
5. Jehož jest [i] moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.
6. Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.
7. Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
8. Nezatvrzujte srdce svého, jako [při] popuzení, a v den pokušení na poušti,
9. Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.
10. Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s národem [tím], a řekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
11. Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.