Žalm 92

Bible Kralická (1613):
1. (92:1) Žalm [a] píseň, ke dni sobotnímu. (92:2) Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
2. (92:3) Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
3. (92:4) Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.
4. (92:5) Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.
5. (92:6) Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.
6. (92:7) Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,
7. (92:8) Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
8. (92:9) Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky [jsi] Hospodin.
9. (92:10) Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti.
10. (92:11) Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.
11. (92:12) I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.
12. (92:13) Spravedlivý jako palma kvésti bude, [a] jako cedr na Libánu rozloží se.
13. (92:14) Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.
14. (92:15) Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou,
15. (92:16) Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.