Žalm 90

Bible Kralická (1613):
1. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Pane, ty jsi býval příbytek náš od národu do pronárodu.
2. Prvé, než hory stvořeny byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek světa, ano hned od věků a až na věky, ty jsi Bůh silný.
3. Ty přivodíš člověka na to, aby setřín byl, říkaje: Navraťtež se zase, synové lidští.
4. Nebo [by] tisíc let přetrval, [jest to] před očima tvýma jako den včerejší, a bdění noční.
5. Povodní zachvacuješ je; jsou sen, [a] jako bylina hned v jitře pomíjející.
6. Toho jitra, kteréhož vykvetne, mění se, u večer [pak] jsuc podťata, usychá.
7. Ale my hyneme od hněvu tvého, a prchlivostí tvou jsme zděšeni.
8. Nebo jsi položil nepravosti naše před sebe, a tajnosti naše na světlo oblíčeje svého.
9. Pročež všickni dnové naši v náhle přebíhají pro tvé rozhněvání; k skončení let svých docházíme jako řeč.
10. Všech dnů let našich [jest] let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let, a i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída, a když [to] pomine, tožť ihned rychle zaletíme.
11. [Ale] kdo jest, ješto by znal přísnost hněvu tvého, a ostýchal se zůřivosti tvé?
12. Naučiž [nás] počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost [v] srdce.
13. Navrať se zase, Hospodine, až dokud [prodléváš?] Mějž lítost nad služebníky svými.
14. Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati, a veseliti se mohli po všecky dny naše.
15. Obveseliž nás podlé dnů, v nichž jsi nás ssužoval, a let, v nichž jsme okoušeli zlého.
16. Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo tvé, a okrasa tvá při synech jejich.
17. Budiž nám přítomná i ochotnost Hospodina Boha našeho, a díla rukou našich potvrď mezi námi, díla, [pravím,] rukou našich potvrď.