Žalm 89

Bible Kralická (1613):
1. (89:1) Vyučující, [složený] od Etana Ezrachitského. (89:2) O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.
2. (89:3) Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíš pravdu svou, [o nížs řekl:]
3. (89:4) Učinil jsem smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi služebníku svému,
4. (89:5) Že až na věky utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah.
5. (89:6) Protož oslavují nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáždění svatých.
6. (89:7) Nebo kdo na nebi přirovnán býti může Hospodinu? [Kdo] jest podobný Hospodinu mezi syny silných?
7. (89:8) Bůh i v shromáždění svatých strašlivý [jest] náramně, a hrozný nade všecky vůkol něho.
8. (89:9) Hospodine Bože zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí všudy vůkol.
9. (89:10) Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ.
10. (89:11) Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým rozptýlil jsi nepřátely své.
11. (89:12) Tváť [jsou] nebesa, tvá také i země, okršlek i plnost jeho ty jsi založil.
12. (89:13) Půlnoční i polední strana, kteréž jsi ty stvořil, [i] Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají.
13. (89:14) Tvé rámě [jest] přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená pravice tvá.
14. (89:15) Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou.
15. (89:16) Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; [tiť,] Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
16. (89:17) Ve jménu tvém plésati budou každého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýší se.
17. (89:18) Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýšení přijde roh náš.
18. (89:19) Nebo štít náš [jest] Hospodinův, a svatého Izraelského král náš.
19. (89:20) Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Složil jsem pomoc v reku udatném, zvýšil jsem vybraného z lidu.
20. (89:21) Nalezl jsem Davida služebníka svého, olejem svým svatým pomazal jsem ho.
21. (89:22) A protož budeť s ním stále ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu.
22. (89:23) Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti.
23. (89:24) Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho nenávidí, porazím.
24. (89:25) Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýšen bude roh jeho.
25. (89:26) A vložím na moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho.
26. (89:27) On volaje ke mně, [dí:] Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.
27. (89:28) Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských.
28. (89:29) Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.
29. (89:30) Učiním i [to], aby na věky trvalo símě jeho, a trůn jeho jako dnové nebes.
30. (89:31) Jestliže by [pak] synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili,
31. (89:32) Jestliže by ustanovení mých poškvrnili, a přikázaní mých neostříhali:
32. (89:33) Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,
33. (89:34) Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniž klamati budu proti pravdě své.
34. (89:35) Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním.
35. (89:36) Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamámť Davidovi,
36. (89:37) Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou,
37. (89:38) Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní.
38. (89:39) Ale ty jsi [jej] zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného svého.
39. (89:40) Zavrhl jsi smlouvu s služebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem.
40. (89:41) Roztrhal jsi všecky ohrady jeho, [a] bašty jeho jsi rozválel.
41. (89:42) Derou jej všickni, kteříž tudy jdou; jest ku posměchu [i] sousedům svým.
42. (89:43) Vyvýšil jsi pravici protivníků jeho, obveselils všecky nepřátely jeho.
43. (89:44) Ztupils i ostří meče jeho, aniž jsi dal jemu, aby ostáti mohl v boji.
44. (89:45) Učinils přítrž okrase jeho, a trůn jeho svrhl jsi na zem.
45. (89:46) Ukrátil jsi dnů mladosti jeho, [a] hanbous jej přiodíl. Sélah.
46. (89:47) Až dokud, Hospodine? Na věky-liž se skrývati budeš? Tak-liž hořeti bude jako oheň prchlivost tvá?
47. (89:48) Rozpomeniž se na mne, jak kratičký jest věk [můj.] Zdaliž jsi pak nadarmo stvořil všecky syny lidské?
48. (89:49) Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? [Kdo] vytrhne život svůj z hrobu? Sélah.
49. (89:50) Kdež jsou milosrdenství tvá první, ó Pane? Přísahuť jsi učinil Davidovi, v pravdě své.
50. (89:51) Pamatuj, Pane, na útržky činěné služebníkům tvým, a [jak] jsem já nosil v lůně svém [potupu] ode všech nejmocnějších národů,
51. (89:52) Jak jsou utrhali nepřátelé tvoji, Hospodine, jak jsou utrhali šlepějím pomazaného tvého.
52. (89:53) Budiž pochválen Hospodin na věky, Amen i Amen.