Žalm 88

Bible Kralická (1613):
1. (88:1) Píseň [a] žalm synů Chóre, přednímu zpěváku na machalat k zpívání, vyučující, [složený] od Hémana Ezrachitského. (88:2) Hospodine, Bože spasení mého, ve dne i v noci k tobě volám.
2. (88:3) Vstupiž před oblíčej tvůj modlitba má, nakloň ucha svého k volání mému.
3. (88:4) Neboť jest naplněna trápeními duše má, a život můj až k hrobu se přiblížil.
4. (88:5) Počten jsem mezi ty, kteříž se dostávají do jámy; připodobněn jsem člověku beze vší síly.
5. (88:6) Mezi mrtvé jsem odložen, jako zmordovaní ležící v hrobě, na něž nezpomínáš více, kteříž od ruky tvé vyhlazeni jsou.
6. (88:7) Spustils mne do jámy nejzpodnější, do nejtemnějšího a nejhlubšího místa.
7. (88:8) Dolehla na mne prchlivost tvá, a vším vlnobitím svým přikvačil jsi mne. Sélah.
8. (88:9) Daleko jsi vzdálil mé známé ode mne, jimž jsi mne velice zošklivil, a tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti.
9. (88:10) Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine, ruce své před tebou rozprostíraje.
10. (88:11) Zdali před mrtvými učiníš zázrak? Aneb vstanou-liž mrtví, aby tě oslavovali? Sélah.
11. (88:12) I zdali bude ohlašováno v hrobě milosrdenství tvé, [a] pravda tvá v zahynutí?
12. (88:13) Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?
13. (88:14) Já pak, Hospodine, k tobě volám, a každého jitra předchází tě modlitba má.
14. (88:15) Pročež, ó Hospodine, zamítáš mne, [a] tvář svou skrýváš přede mnou?
15. (88:16) Ztrápený jsem, jako hned maje umříti od násilí; snáším hrůzy tvé, a děsím se.
16. (88:17) Hněv tvůj přísný na mne se obořil, [a] hrůzy tvé krutě sevřely mne.
17. (88:18) Obkličují mne jako voda, na každý den obstupují mne hromadně.
18. (88:19) Vzdálil jsi ode mne přítele a tovaryše, a známým svým [jsem] ve tmě.