Žalm 85

Bible Kralická (1613):
1. (85:1) Přednímu z kantorů, synů Chóre, žalm. (85:2) Laskavěs se, Hospodine, [někdy] ukazoval k zemi své, přivedls zase [z] vězení Jákoba.
2. (85:3) Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.
3. (85:4) Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.
4. (85:5) Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž hněvu svému proti nám.
5. (85:6) Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? [A] protáhneš zůřivost svou od národu do pronárodu?
6. (85:7) Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě?
7. (85:8) Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.
8. (85:9) [Ale] poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali zase k bláznovství.
9. (85:10) Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, [a] přebývati bude sláva v zemi naší.
10. (85:11) Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.
11. (85:12) Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.
12. (85:13) Dáť také Hospodin [i časné] dobré, tak že země naše vydá úrody své.
13. (85:14) Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k cestě nohy své.