Žalm 82

Bible Kralická (1613):
1. Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, [a dí:]
2. Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah.
3. Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva vyhlašujte.
4. Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte [ho.]
5. Ale nevědí nic, nerozumějí nic; ve tmách ustavně chodí, až se proto všickni základové země pohybují.
6. Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
7. A však jako [i jiní] lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete.
8. Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.