Žalm 81

Bible Kralická (1613):
1. (81:1) Přednímu z kantorů na gittit, Azafovi. (81:2) Plésejte Bohu, síle naší, prokřikujte Bohu Jákobovu.
2. (81:3) Vezměte žaltář, přidejte buben, harfu libou a loutnu.
3. (81:4) Trubte trubou na novměsíce, v uložený čas, v den slavnosti naší.
4. (81:5) Nebo toť jest ustavení v Izraeli, řád Boha Jákobova.
5. (81:6) [Na] svědectví v Jozefovi vyzdvihl jej, když byl vyšel proti zemi Egyptské, [kdež] jsme jazyk neznámý slýchati musili.
6. (81:7) Osvobodil jsem, [dí Bůh,] od břemene rameno jeho, a ruce jeho nádob zednických zproštěny byly.
7. (81:8) V ssoužení tom, když jsi volal, vytrhl jsem tě, vyslyšel jsem tě z skrýše hromu, zkušoval jsem tě při vodách sváru. Sélah.
8. (81:9) [Řeklť jsem:] Slyš, lide můj, a osvědčím se tobě, ó Izraeli, budeš-li mne poslouchati,
9. (81:10) A nebude-li mezi vámi Boha jiného, a nebudeš-li se klaněti bohu cizímu.
10. (81:11) Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, otevři jen ústa svá, a naplnímť je.
11. (81:12) Ale neuposlechl lid můj hlasu mého, a Izrael nepřestal na mně,
12. (81:13) A protož pustil jsem je v žádost srdce jejich, i chodili po radách svých.
13. (81:14) Ó byť mne byl lid můj poslouchal, a Izrael po cestách mých chodil,
14. (81:15) Tudíž bych já byl nepřátely jejich snížil, a na protivníky jejich obrátil ruku svou.
15. (81:16) A ti, kteříž v nenávisti mají Hospodina, úlisně by se jim poddávati musili, i byl by čas jejich až na věky.
16. (81:17) A krmil bych je byl jádrem pšenice, a medem z skály sytil bych je.