Žalm 80

Bible Kralická (1613):
1. (80:1) Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi. (80:2) Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, [ó] zastkvějž se.
2. (80:3) Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.
3. (80:4) Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať [nám] svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
4. (80:5) Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?
5. (80:6) Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.
6. (80:7) Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch [z nás] činili.
7. (80:8) Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať [nám] svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
8. (80:9) [Ty] jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.
9. (80:10) Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.
10. (80:11) Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.
11. (80:12) Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.
12. (80:13) I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?
13. (80:14) Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.
14. (80:15) Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,
15. (80:16) Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, [kteréž] jsi zmocnil sobě.
16. (80:17) Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.
17. (80:18) Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,
18. (80:19) A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme.
19. (80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, [a] dej, ať [nám] svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.