Žalm 76

Bible Kralická (1613):
1. (76:1) Přednímu z kantorů na neginot, žalm Azafův [a] píseň. (76:2) Znám jest Bůh v Judstvu, a v Izraeli veliké jméno jeho.
2. (76:3) V Sálem jest stánek jeho, a obydlé jeho na Sionu.
3. (76:4) Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i válku. Sélah.
4. (76:5) Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže.
5. (76:6) V loupež dáni jsou udatní srdcem, zesnuli snem svým, aniž nalezly zmužilé hrdiny [síly] v rukou svých.
6. (76:7) Od žehrání tvého, ó Bože Jákobův, i vůz i kůň tvrdě zesnuli.
7. (76:8) Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by před tebou ostál v rozhněvání tvém?
8. (76:9) Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne,
9. (76:10) Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné [na] zemi. Sélah.
10. (76:11) Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí, a ostatek zůřivosti skrotíš.
11. (76:12) Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu; kteřížkoli jste vůkol něho, přinášejte dary Přehroznému.
12. (76:13) Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským.