Žalm 74

Bible Kralická (1613):
1. Vyučující, Azafův. Proč, ó Bože, nás tak do konce zamítáš? [Proč] roznícena jest prchlivost tvá proti stádci pastvy tvé?
2. Rozpomeň se na shromáždění své, jehož jsi od starodávna dobyl [a] vykoupil, na proutek dědictví svého, na Sion horu tuto, na níž přebýváš.
3. Přispějž k hrozným pustinám. Jak všecko pohubil nepřítel v svatyni!
4. Řvali nepřátelé tvoji u prostřed shromáždění tvých, [a] na znamení toho zanechali množství korouhví svých.
5. Za hrdinu jmín byl ten, kterýž co nejvýše zdvihl sekeru, roubaje vazbu dříví jeho.
6. A nyní již řezby jeho napořád sekerami a palicemi otloukají.
7. Uvrhli oheň do svatyně tvé, na zem [zřítivše,] poškvrnili příbytku jména tvého.
8. Řekli v srdci svém: Vyhubme je napořád. Takž vypálili všecky stánky Boha silného v zemi.
9. Znamení svých nevidíme, jižť není proroka, aniž jest mezi námi, kdo by věděl, dokud to [stane.]
10. I dokudž, ó Bože, útržky činiti bude odpůrce? A nepřítel ustavičně-liž rouhati se bude jménu tvému?
11. Proč zdržuješ ruku svou, a pravice své z lůna svého [nevzneseš?]
12. Však jsi ty, Bože, král můj od starodávna, působíš hojné spasení u prostřed země.
13. Ty silou svou rozdělil jsi moře, a potřels hlavy draků u vodách.
14. Ty jsi potřel hlavu Leviatanovi, dal jsi jej za pokrm lidu na poušti.
15. Ty jsi otevřel vrchoviště a potoky, ty jsi osušil i řeky prudké.
16. Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi učinil.
17. Ty jsi založil všecky končiny země, léto i zimy ty jsi sformoval.
18. Rozpomeniž se na to, [že] útržky činil ten odpůrce Hospodinu, a lid bláznivý jak se jménu tvému rouhal.
19. Nevydávejž té zběři duše hrdličky své, na stádce chudých svých nezapomínej se na věky.
20. Ohlédni se na smlouvu; nebo plní jsou i nejtmavější koutové země peleší ukrutnosti.
21. Nechažť bídní neodcházejí s hanbou, chudý a nuzný ať chválí jméno tvé.
22. Povstaniž, ó Bože, [a] veď při svou, rozpomeň se na pohanění, kteréžť se [děje] od nesmyslných na každý den.
23. Nezapomínej se na vykřikování svých nepřátel, a na hluk proti tobě povstávajících, kterýž se silí ustavičně.